FANDOM


ถามว่า ก็ยืนอยู่อย่างไร จึงชื่อว่า ยืนอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง.

ตอบว่า เว้นโทษของการยืน ๖ อย่าง คือ

  • ยืนไกลเกินไป
  • ยืนใกล้เกินไป
  • ยืนเหนือลม
  • ยืนในที่สูง
  • ยืนตรงหน้าเกินไป
  • ยืนข้างหลังเกินไป

บุคคลผู้ยืนไกลเกินไป ถ้าประสงค์จะพูด ก็จะต้องพูดเสียงดัง

ถ้ายืนใกล้เกินไป ย่อมจะเบียดเสียดกัน

ถ้ายืนเหนือลม ย่อมเดือดร้อนด้วยกลิ่นตัว

ถ้ายืนในที่สูง ย่อมประกาศถึงความไม่เคารพ

ยืนตรงหน้าเกิน ไปถ้าประสงค์จะมองก็จะต้องจ้องตากัน

ยืนข้างหลังเกินไป ถ้าใคร่จะเห็นหน้าก็จะต้องชะเง้อคอดู

อ้างอิงEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki