FANDOM


ก็ความต่างแห่งธาตุเป็นไฉน

 • จักขุธาตุ
 • รูปธาตุ
 • จักขุวิญญาณธาตุ
 • โสตธาตุ
 • สัททธาตุ
 • โสตวิญญาณธาตุ
 • ฆานธาตุ
 • คันธธาตุ
 • ฆานวิญญาณธาตุ
 • ชิวหาธาตุ
 • รสธาตุ
 • ชิวหาวิญญาณธาตุ
 • กายธาตุ
 • โผฏฐัพพธาตุ
 • กายวิญญาณธาตุ
 • มโนธาตุ
 • ธรรมธาตุ
 • มโนวิญญาณธาตุ

นี้เราเรียกว่า ความต่างแห่งธาตุ

อธิืบายEdit

ความที่ธรรมมีสภาพต่างกัน ได้ชื่อว่า ธาตุ เพราะอรรถว่า เป็นสภาวะ กล่าวคือมีอรรถว่ามิใช่สัตว์ และอรรถว่าเป็นของสูญ ดังนี้ชื่อว่า ความต่างแห่งธาตุ.

 • จักขุปสาท ชื่อว่า จักขุธาตุ
  • รูปารมณ์ ชื่อว่า รูปธาตุ
   • จิตที่มีจักขุปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า จักขุวิญญาณธาตุ.
 • โสตปสาท ชื่อว่า โสตธาตุ
  • สัททารมณ์ ชื่อว่า สัททธาตุ
   • จิตที่มีโสตปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า โสตวิญญาณธาตุ.
 • ฆานปสาท ชื่อว่า ฆานธาตุ
  • คันธารมณ์ ชื่อว่า คันธธาตุ
   • จิตที่มีฆานปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า ฆานวิญญาณธาตุ.
 • ชิวหาปสาท ชื่อว่า ชิวหาธาตุ
  • รสารมณ์ ชื่อว่า รสธาตุ
   • จิตที่มีชิวหาปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า ชิวหาวิญญาณธาตุ
 • กายปสาท ชื่อว่ากายธาตุ
  • โผฏฐัพพารมณ์ ชื่อว่า โผฏฐัพพธาตุ
   • จิตที่มีกายปสาทเป็นที่อาศัย ชื่อว่า กายวิญญาณธาตุ.


 • มโนธาตุ ๓ ชื่อว่า มโนธาตุ
 • ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น สุขุมรูป และนิพพาน ชื่อว่า ธรรมธาตุ
 • มโนวิญญาณ แม้ทั้งหมด ชื่อว่า มโนวิญญาณธาตุ


 • ก็ในข้อนี้ ธาตุ ๑๖ อย่าง เป็นกามาวจร
 • ธาตุ ๒ ในที่สุดเป็นไปในภูมิ ๔.

อ้างอิงEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki